niedziela, 20 października 2019

Zapisz się
 

Strona główna > Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
dot. współpracy ze szkołą językowych kursów internetowych
Language Expansiono
bowiązujący strony:
LE – serwis internetowy, www.languageexpansion.pl
Uczestnik kursu – osoba która zgłosiła się do LE celem uczestnictwa w zajęciach językowych on-line.

Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym on-line jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz zgłoszenie się na wybrany kurs za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie languageexpansion.pl w zakładce „zapisy on-line”.

Po dokonaniu zgłoszenia strony ustalają czas trwania kursu, częstotliwość, długość zajęć oraz tygodniowy harmonogram. Wszystkie wymienione aspekty kursu mają wpływ na cenę zajęć, dlatego ta również ustalana jest indywidualnie, w drodze korespondencji e-mail (patrz pkt.5).

Uczestnik może przystąpić do zajęć językowych po dokonaniu pierwszej wpłaty na konto LE, będącej równowartością 8 zajęć. Przez dokonanie wpłaty rozumie się wpływ środków pieniężnych na konto LE. Kolejnych przelewów Uczestnik dokonuje z góry, co 8 zajęć, bez dodatkowego powiadomienia ze strony LE. W przypadku nie uregulowania należności w terminie, LE ma prawo nie przystąpić do zajęć, naliczyć ustawowe odsetki bądź wypowiedzieć współpracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Dla Uczestników biorących udział w kursach bezterminowych okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Okres ten rozpoczyna się od momentu otrzymania przez LE pisemnej (również drogą e-mail) informacji o chęci zakończenia współpracy.

Jako wiążącą Strony uznają (oprócz korespondencji przesyłanej pocztą tradycyjną) korespondencję przekazaną drogą e-mailową. Adresy e-mail:
info@languageexpansion.pl - dla serwisu LE
adres podany w formularzu zgłoszeniowym - dla Uczestnika kursu

Przystępując do kursu, Uczestnik posiada swoje konto Skype oraz potrafi posługiwać się ww. komunikatorem.

Zgłaszając się na kurs, Uczestnik ma prawo do odbycia spotkania próbnego on-line w celu sprawdzenia, czy dany sposób nauki jest dla niego odpowiedni oraz przetestowania jakości połączenia internetowego. Na zajęciach próbnych może zostać przeprowadzony test językowy.

W przypadku zmiany terminu zajęć Uczestnik najpóźniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie lektora lub skontaktować się z LE (patrz punkt 11). W przeciwnym razie, lekcja traktowana jest jako odbyta (płatna).

W przypadku odwołania zajęć w terminie (tj. z odpowiednim wyprzedzeniem, punkt 8), zostaną one odpracowane w ciągu 10 dni (licząc od pierwotnej ich daty). Nowy, dogodny dla obu stron termin odrobienia zajęć Uczestnik ustala z osobą prowadzącą kurs.

W razie problemów technicznych które pojawiły się w trakcie zajęć (w tym problemów z połączeniem internetowym), zajęcia zostają przełożone na inny termin dogodny dla obu stron (patrz punkt 8).

W przypadku zachowania Kursanta uznanego powszechnie za obelżywe, nieodpowiednie itp. Lektor ma prawo przerwać lekcję bez zwrotu kosztów poniesionych przez Kursanta. W przypadku powtórzenia się ww. sytuacji, LE rości sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W przypadku gdy kurs dobiega końca w momencie kiedy nie została wykorzystana na zajęcia pula 8 lekcji opłaconych z góry, LE zwróci niewykorzystaną kwotę na konto Uczestnika kursu najpóźniej w terminie 7 dni od momentu zakończenia współpracy.Szkoła internetowych kursów językowych Language Expansion
ul. Katowicka 27/15
61-131 Poznań
rachunek bankowy: mBank 09 1140 2004 0000 3102 3809 6546

<< wróć

English via skype

In progress

całość

LE- nowy news

 Nowy news LE itd

całość


31.03.2011

Procedura bardzo prosta i przejrzysta.

całość